Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Będą Granty

dodano: 2016-12-19 13:56

Lokalna Grupa Działania KOLD informuje, że nabory wniosków na Granty z programu Leader planowane są na przełomie stycznia i lutego 207 roku. W połowie stycznia ukaże się generator wniosków. Obecnie wzór wniosku znajduje się w zakładce „ Wnioski 2014-2020”