Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje

dodano: 2018-10-03 14:10

W związku z koniecznością zmiany LSR. Lokalna Grupa Działania KOLD organizuje konsultacje społeczne w dniu 05.10.2018r. o godz. 13.00 we Lwówku przy ulicy Rynek 32. Zmiany dotyczą:

  1. Dokonuje się aktualizacji LSR łącząc w przedsięwzięciu 7 wskaźniki produktu P7-1 i P7-2 z nazwą: "liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej" Wskaźnik produktu P7-1  w przedsięwzięciu 7 brzmi „liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”
  2. W przedsięwzięciu P1.1 zmniejszyć wartość wskaźnika w latach 2016-2018 z 9 na 6 i w latach 2019-2021 z 7 na 4 czyli razem z 16 na 10 
  3. Przedsięwzięcie P.3.2 zmienić wskaźnik z lat 2019-2021 z 6 na 2 czyli razem z 16 na 12
  4. Procedura naboru pracowników - w wymaganiach koniecznych na dyrektora biura anulować punkt 1b) oraz w punkcie 1c) zmienić z 4 na 2 lata , w wymaganiach koniecznych na inspektora ds. funduszy dopisać w pkt. b po słowie PROW dopisać środków unijnych. W inspektorze do spraw organizacyjnych w wymaganiach pożądanych dopisać b) dyspozycyjność. Wymagania konieczne inspektora ds. współpracy w pkt. d w miejsce znajomość obcych wpisać ukończone kursy z zakresu PROW/ środków unijnych oraz w wymaganiach pożądanych dopisać c) dyspozycyjność 
  5. W procedurach postępowania w przypadku trudności z zatrudnieniem pracowników: w wymaganiach koniecznych W inspektorze ds. funduszy wykreślić pkt. c. W inspektorze ds. współpracy wykreślić znajomość jednego języka