Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 1-2016

dodano: 2017-03-30 09:03

Wyniki naboru 1/2016
dodano: 2016-10-12 18:47
Ogłoszenie o naborze - pobierz
 
 
Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020
 
Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
Rozwój działalności gospodarczej - otwórz
Duze projekty - otwórz
 
Listy operacji zgodnych z LSR
Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
Rozwój działalności gospodarczej - otwórz
Duże projekty - otwórz
 
Wzór protestu
 
Lista  operacji wybranych  do finansowania mieszczących się w ramach limitu  środków
 
podejmowanie działalności gospodarczej -                  otwórz skan 1
                                                                                               otwórz skan 2
rozwój działalności gospodarczej -                                 otwórz skan str 1
                                                                      
duże projekty -                                                                         otwórz skan
 
Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków 
 
podejmowanie działalności gospodarczej -              otwórz skan str 1
                                                                           otwórz skan str 2
rozwój działalności gospodarczej  -                                otwórz skan
duże projekty                                                         infrastruktura kulturalna
                                                                                 infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
 
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25 października -             str 1
                                                                                              str . 2
                                                                                                str.3
Protokół z posiedzenia Rady  w dniu 27 października  -                  str 1
                                                                                                 - str 2
 
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.11.2016 - str 1
 
Komisja oceniająca:
Andrzejewski Tomasz
Białkowski Maciej
Januszewska Alfreda
Kamyszek Sylwester
Łotecka Karolina
Sobczak Arkadiusz
Utrata Elżbieta