Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowy grant zrealizowany w Pniewach

dodano: 2019-05-06 14:36

W ostatnim czasie na boisku sportowym Klubu Sportowego SOKÓŁ w Pniewach stanęły nowe piłkochwyty. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego pn.  „Remont piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewach”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczeństwa lokalnego do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez remont infrastruktury rekreacyjnej (remont dwóch piłkochwytów) na boisku sportowym w Pniewach. Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD, wsparcie z działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Klub Sportowy SOKÓŁ w Pniewach. Wartość projektu wynosi 30.348,61 zł, z tego dofinansowanie z LGD KOLD 29.999,00 zł, pozostała kwota t.j. 349,61 zł stanowi wkład własny Klubu.