Ogłoszenie o naborze

dodano: 2012-05-03 11:09

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

KOLD

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem KOLD wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków: 07.05.2012 r.-21.05.2012 r.

– limit dostępnych środków:  400 000,00

– minimalne wymagania: należy uzyskać 40% punktów uzyskanych wg kryteriów ocen LGD

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków: 07.05.2012 r.-21.05.2012 r.

– limit dostępnych środków: 912 711,50zł

–minimalne wymagania: należy osiągnąć  40 % punktów możliwych do uzyskania wg kryteriów ocen LGD

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i       rozwój wsi ”

– termin składania wniosków: 07.05.2012 r.-21.05.2012 r.

– limit dostępnych środków: 900 000,00 zł

–minimalne wymagania: należy osiągnąć  40 % punktów możliwych do uzyskania wg kryteriów ocen  LGD

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– termin składania wniosków: 07.05.2012 r.-21.05.2012 r.

– limit dostępnych środków: 413 688,00 zł

–minimalne wymagania: należy osiągnąć  40 % punktów możliwych do uzyskania wg  kryteriów ocen LGD

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio

w biurze KOLD, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki  w dniach:07.05.2012 r. – 21.05.2012 r. godz.: 7.30-15.30

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy o przyznanie pomocy wraz z /instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurzeKOLD: i na stronie internetowej www.kold.pl,

a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa wpkt 2 i 4.

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

Dodatkowo informacji udzielają: Ireneusz Witkowski i Paulina Niebielska pod numerem telefonu (61) 291-92-39

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary  wiejskie. Operacja mająca na celu Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.