Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Zarządu KOLD

dodano: 2017-06-13 12:32

Zarząd KOLD spotkał się  w biurze w poniedziałek 12 czerwca. Dokonano oceny naboru wniosków z Leadera i Zarząd podzielił sugestię Rady i biura co do konieczności zmian w kryteriach wyboru operacji.  Pozytywnie oceniono także nabory wniosków z Działaj Lokalnie. Zarząd zapoznał się z przebiegiem szkolenia dla Rady oraz ocenił przebieg festynów gier zapomnianych. Z kolei oceniając warsztaty video dla młodzieży w Niemczach, podkreślono profesjonalne przygotowanie przeprowadzonego projektu.  Zarząd przyjął założenia zmian w LSR oraz w kryteriach wyboru operacji i zarekomendował je do konsultacji.  Przyjęto nowego członka do LGD z terenu gminy Lwówek.  Oprócz zbliżającego się rajdu rowerowego w Michorzewku oraz kolejnego festynu gier zapomnianych w Bolewicach, malarze – artyści z terenu KOLD wezmą także udział w święcie Farben Fest w niemieckim Wiesenburgu.