Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To już nastąpiło.

dodano: 2018-05-30 09:26

To już nastąpiło. W Restauracji Pniewskich Łazienek 29 maja nastąpiło podpisanie umów Ośrodka Działaj Lokalnie LGD z grantobiorcami w obecności burmistrzów o wójtów gmin, z których beneficjenci otrzymali dotacje. Najpierw odbyło się szkolenie finansowe, z kolei każdy wnioskodawca przedstawił swoje plany projektu. Wszyscy umówili się na wspólne spotkanie wymiany doświadczeń we wrześniu. Projekty realizowane będą od czerwca do listopada, dofinansowane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania KOLD.