Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpłynęły wnioski w konkursie Leadera

dodano: 2018-05-22 07:48

Lokalna Grupa Działania KOLD przyjęła wnioski:
- podejmowanie działalności gospodarczej - 19 wniosków na kwotę 1 900 000,00 zł przy limicie 1 100 000,oo zł
- rozwój działalności gospodarczej - 14 wniosków z zatrudnieniem pracowników na kwotę 1 756 238, 63 zł przy limicie 976 609,70 zł
- rozwój działalności gospodarczej bez zatrudniania - 2 wnioski na kwotę 49 750,00 zł przy limicie 100 000,00 zł
- infrastrukturę kulturalną - 2 wnioski na kwotę 467 034,21 zł przy limicie 499 959,32 zł
- infrastrukturę turystyczną - 1 wniosek na kwotę 314076,79 zł przy limicie 396 855,28 zł
Obecnie trwa weryfikacja formalna, a następnie Rada oceni i wybierze wnioski do dofinansowania.