Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”,

dodano: 2018-04-13 11:26

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 
             Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. 
Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. 
 
                                      Ocenie podlegają dwie kategorie: 
 
I.                    Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego. 
 
II.                  Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 
Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu 30 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Pobierz